محورهای همایش
 1. توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در ایران
  • صنعت پتروشیمی و آمایش سرزمین
   • تصمیم گیری و ممیزی واحدها براساس شاخص های مهندسی پایدار
  • ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های پتروشیمی
  • تأثیر ملاحظات محیط زیستی بر بازار محصولات پتروشیمی
   • قوانین و الزامات محیط زیستی ملی و بین المللی مؤثر بر بازار
   • فرهنگ محیط زیستی و بازار
   • محدودیت منابع و بازار
   • تغییر اقلیم و تنظیم بازار
 2. محصولات سبز و فرآیندهای پایدار در صنعت پتروشیمی
  • محصولات سبز (مواد پلیمری تخریب پذیر، حلال های سبز، کاتالیست های سبز و ...)
  • ملاحظات محیط زیستی در انتخاب فرآیندها (مصرف منابع، کاهش ضایعات، کاهش آلایندگی و ...)
  • کاربرد مدل سازی و شبیه سازی در ارزیابی محیط زیستی فرآیندها
  • تکنولوژی های سبز و صنعت پتروشیمی (نانو تکنولوژی، بایوتکنولوژی و ...)
  • آموزش مهندسی در توسعه پایدار
   • آموزش اخلاق مهندسی
   • تأثیر آموزش در تحقق اصول مهندسی سبز
 3. بهینه سازی فرآیندها در صنعت پتروشیمی
  • کاهش و بازیابی گازهای فلر
  • بهینه سازی مصرف منابع (انرژی، آب و ...)
  • کاهش ضایعات
  • بازیابی و بازچرخانی مواد و ضایعات
  • روش های کنترل آلودگی های محیط زیستی
  • تکنولوژی های کاهش، مصرف، ذخیره سازی و تبدیل
  • ارزیابی چرخه حیات محصولات
  • ردپای کربن محصولات
 4. اثرات صنعت پتروشیمی بر محیط زیست
  • کیفیت هوا
  • منابع آبی
  • خاک
  • پسماند