کارگاه های آموزشی

با هدف آشنایی با ابعاد و زمینه های کاری مختلف مدیریت کربن به صورت مروری به منظور آشنایی  مدیران و کارشناسان و بکارگیری موارد مناسب جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

با هدف آشنایی با شیوه های نوین و صنعتی جذب و جداسازی کربن دی اکسید و اثرات زیست محیطی حاصل از فرآیندهای مورد بحث

با هدف بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های پتروشیمی

با هدف بررسی کامل نحوه مدلسازی آلودگی هوا و آشنایی با جزئیات بخش های مدل

با هدف بررسی و نگاه کلی بر پارامترهای چرخه حیات و ارزیابی این پارامترها

با هدف بررسی شیوه های نوین برای پیشروی به سمت صنایع سبز و بویژه راهکارها و روش های هدف گذاری برای بهبود شرایط زیست محیطی در صنایع پتروشیمی

با هدف شناخت و تفکیک انواع پسماند صنعتی و نحوه به کارگیری روش های جدید برای مدیریت و حذف پسماندها در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای صنعت سبز