مجتبی مزینانیان         :
دبیر اجرائی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 محمدرضا سرافرازی :
 دبیر اجرائی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

سایر اعضای کمیته اجرائی