طبق نظر شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آیند پایدار، هزینه ارائه مقالات در کنفرانس پس از پذیرش در بخش داوری به صورت زیر خواهد بود.
  

  • هزینه ارائه مقالات در کنفرانس تا سقف سه مقاله 250 هزار تومان و بیش از سه مقاله به ازای هر مقاله 180 هزار تومان می باشد.

  • هزینه ارائه مقالات  برای دانشجویان  تا سقف سه مقاله 200 هزار تومان و بیش از سه مقاله به ازای هر مقاله 144 هزار تومان می باشد.