چاپ مقالات برتر کنفرانس در نشریه علمی پژوهشی “Advances in Environmental Technology” بازگشت

پژوهشگران گرامی، با توجه به رایزنی های صورت گرفته  توسط دبیر علمی کنفرانس با سردبیر محترم مجله Advances in Environmental Technology ، مقرر گردید مقالات  برتر انتخاب شده از سوی کمیته علمی همایش خارج از نوبت عادی در آن مجله چاپ گردند.

تاریخ خبر:  1395/08/22