چاپ مقالات برتر کنفرانس در نشریه "پژوهش نفت" بازگشت

با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته  توسط دبیر علمی کنفرانس با سردبیر محترم "پژوهش نفت"، مقرر گردید مقالات برتر انتخاب شده از سوی کمیته علمی کنفرانس، پس از بررسی مجدد در شورای دبیران آن نشریه، خارج از نوبت عادی نشریه به چاپ برسند.

تاریخ خبر:  1395/08/22