چاپ مقالات برتر کنفرانس در نشریه "علوم و تکنولوژی نفت" بازگشت

با توجه به رایزنی های صورت گرفته توسط دبیر علمی کنفرانس با سردبیر محترم نشریه "علوم و تکنولوژی نفت"، مقرر گردید مقالات برتر انتخاب شده از سوی کمیته علمی همایش، پس از بررسی مجدد در شورای دبیران آن نشریه، خارج از نوبت عادی نشریه به چاپ برسند.

تاریخ خبر:  1395/08/22