چاپ مقالات برتر کنفرانس در نشریه "پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران" بازگشت

پژوهشگران گرامی، با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته توسط دبیر علمی کنفرانس با سردبیر محترم نشریه "پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران"، مقرر گردید مقالات برتر انتخاب شده از سوی کمیته علمی همایش، پس از بررسی مجدد در شورای دبیران آن نشریه، خارج از نوبت عادی نشریه به چاپ برسند.

تاریخ خبر:  1395/08/22