ظرفیت کارگاه‌های تخصصی بازگشت

از آنجا که ظرفیت شرکت در کارگاه‌های تخصصی محدود می باشد، تکمیل ظرفیت کارگاه ها براساس الویت تاریخ ثبت نام می باشد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در کارگاه های تخصصی برگزار شده در دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آیند پایدار، در اسرع وقت در کارگاه مورد نظر ثبت نام نمایید.

 

با تشکر
دبیرخانه دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آیند پایدار

تاریخ خبر:  1395/08/23