تخفیف 20 درصدی برای دانشجویان بازگشت

 

به منظور شرکت فعال و پویا دانشجویان در دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار هزینه  مقالاتی ارسالی از سوی دانشجویان برای شرکت در کنفرانس شامل تخفیف 20 درصدی گردید.

تاریخ خبر:  1395/08/23