محورهای همایش

1– تکنولوژی­های سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

 • فرآیندهای سبز
 • تکنولوژی‌های سبز
 • محصولات سبز

2- گازهای گلخانه ای:  فرصت ها و تهدیدها

 • چالش های پیش رو در پاسخگویی به تعهدات جهانی
 • تجارت کربن و فرصت های پیشرو
 • استراتژیهای مدیریتی در پیشبرد پروژه های کاهش انتشار
 • استقرار سیستم مدیریت کربن
 • تجربیات موفق در پروژه های کاهش انتشار

3– دی اکسید کربن: جداسازی، ذخیره‌سازی و تکنولوژی­های تبدیل وکاربرد آن

 • ذخیره سازی دی­ اکسیدکربن
 • جداسازی دی ­اکسیدکربن
 • کاربردهای دی ­اکسیدکربن
 • تکنولوژی های تبدیل دی‌اکسیدکربن