کمیته اجرایی

دبیر اجرایی: مهندس زهرا بختیاری

جناب آقای مهندس محمدرضا سرافرازی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

سرکار خانم مهندس طاهره نجیب (دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سرکار خانم راضیه شجره طوبی (دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سرکار خانم مهندس سعیده دبیرنیا (دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)