شورای سیاست گذاری

  • دبیر کل همایش: پروفسور بهرام ناصرنژاد (عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • جناب آقای عباس شعری مقدم (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
  • جناب آقای حمیدرضا عجمی (مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
  • دبیر علمی: سرکار خانم دکتر نرگس فلاح (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • جناب آقای دکتر هومن لیاقتی (رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشکده شهید بهشتی(
  • دبیر اجرایی: سرکار خانم مهندس زهرا بختیاری