فایل ارائه سخنرانان و اساتید کارگاه های آموزشی

جناب آقای دکتر حسن مدرسی

دریاف فایل
1

جناب آقای مهندس حامدیان

دریاف فایل اول دریاف فایل دوم
2

جناب آقای دکتر محمود صباحی

دریافت ویدئوهای سخنرانی
3

سرکار خانم دکتر مریم قدردان

دریاف فایل اول دریاف فایل دوم
4

سرکار خانم دکتر آزاده همتی

دریاف فایل
5

جناب آقای مهندس کاظم کاشفی

دریاف فایل
6

جناب آقای دکتر محمود افشار

دریاف فایل
7

جناب آقای دکتر یوسف رشیدی

دریاف فایل
8