کمیته علمی

  • دبیر علمی: دکتر نرگس فلاح (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • جناب آقای دکتر هومن لیاقتی (رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشکده شهید بهشتی)
  • جناب آقای دکتر یوسف رشیدی (سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست)
  • جناب آقای دکتر روئین حلاج (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • سرکار خانم دکتر منصوره سلیمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  •  جناب آقای دکتر غلامرضا پازوکی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • جناب آقای مهندس حامد بذرافشان (دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • سرکار خانم مهندس معصومه مرادزاده (شرکت ملی صنایع پتروشیمی )
  • جناب آقای مهندس حسن پسندیده (مدیر ارزیابی پروژه ها و فعالیت های صندوق ملی محیط زیست)