کارگاه های آموزشی

  • کارگاه مدلسازی آلودگی هوا از واحدهای صنعتی با مدل AERMOD

 (ارئه دهنده: دکتریوسف رشیدی)

  زمان: چهارشنبه 20آبان ماه – ساعت 14:45-16:45

.

  • فرآیندهای انرژی کارآمد 

(ارئه دهنده: دکتر مریم قدردان از شرکت است اویل نروژ)

  زمان: چهارشنبه 20 آبان ماه – ساعت 10:15-12:00

 

  • تکنولوژی های مربوط به کاهش مصرف آب در برج های خنک کننده و همچنین ارزیابی کارایی افزودنیهای ضد خوردگی

(ارئه دهنده: مهندس حامدیان از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)

  زمان: سه شنبه 19آبان ماه – ساعت 13:30-15:30

 

  • تکنولوژی های جدید کاهش گازهای خروجی از فلر ناپیوسته و استفاده از آن

(ارئه دهنده: دکتر محمود افشار از دانشگاه صنعت نفت)

  زمان: چهارشنبه 20آبان ماه – ساعت 14:45-16:45

 

  • تکنولوژی های جداسازی، ذخیره سازی، تبدیل و کاربرد دی اکسید  کربن

(ارئه دهنده: دکتر آزاده همتی از دانشگاه صنعتی شریف)

  زمان: چهارشنبه 20آبان ماه – ساعت 10:15-12:00